honey.

43 teksty – auto­rem jest ho­ney..

od po­wie­rzchni mózgu po­win­no się płacić podatek. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 grudnia 2010, 13:09

kochać to ofiaro­wać dru­giemu to, co ma się w so­bie najlepsze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 listopada 2010, 18:54

chodź, za­topi­my wszys­tkie smut­ki w kieliszku dob­rej wódki .. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2010, 23:17

zdo­bycie Twe­go ser­ca, niczym wyg­ra­na na loterii. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 5 sierpnia 2010, 13:04

będę z pew­nością siebie stąpać po ziemi, a ty złapiesz mnie kiedy upadnę. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 maja 2010, 14:16

zaw­sze noszę w to­reb­ce 'kro­pelkę' na wy­padek, gdy­by ktoś złamał mi serce. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 maja 2010, 14:50

Krok po kro­ku jak stworzyć idealną parę w dzi­siej­szych czasach:

1. Za­poz­nać się na nk.
2. Wy­mienić się swoimi nu­mera­mi gg.
3. Ga­dać o by­le czym i o niczym.
4. Następnie po­dać so­bie swo­je nu­mery te­lefo­nu i sms - ować ze sobą.
5. Wyz­na­wać so­bie miłość.
6. Kiedy już się sobą znudzi­cie, zer­wijcie przez sms -a.
7. Po zer­wa­niu usu­nięcie się ze zna­jomych na nk i pub­liczne wyp­ra­nie swoich brudów.

Czyż nie proste? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 maja 2010, 15:20

a na twoją pa­miątkę, zaw­sze słodzę her­batę sto­ma kos­tka­mi cuk­ru, ce­lem od­wza­jem­nienia słodyczy jaką mi okazałeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 maja 2010, 19:28

urodzi­ny - naj­gor­szy dzień w ro­ku, gdy za­pomi­nają o to­bie przyjaciele.

14.04.10r. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 14 kwietnia 2010, 15:46

Jed­no dob­re słowo - ty­le wys­tar­czy, by świat uczy­nić lepszym. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 marca 2010, 19:22
honey.

Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Życie jest jakie jest - niesprawiedliwe. Pogódźmy się z tym. Wrażliwa na słowa i dotyk.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

honey.

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność